زهره حیدری شاهی

زهره حیدری شاهی

کتاب های زهره حیدری شاهی

من و احساس هایم


گاهی عصبانی می شوم


گاهی می توانم گاهی هم نه


دیگر بس است یعنی چه


کیمی قوی می شود


گاهی هم دعوا می شود


بدن من مال خودم است


اودو