دوئنا بلامستروم

دوئنا بلامستروم

دوئنا بلامستروم (Duena Blomstrom) یک رهبر فکری مورد احترام است که با دنبال کردن توییتر و LinkedIn، مشاور مستقل بانکداری دیجیتال و CX، یک کارآفرین و یک سرمایه گذار، یک مربی، در FinTech مورد احترام است.

کتاب های دوئنا بلامستروم

بانکداری احساسی