کریستوفر باتلر

کریستوفر باتلر

(یان) کریستوفر باتلر (2020-1940) یک دانشگاهی ادبیات انگلیسی بود. وی که متخصص مدرنیسم بود، استاد زبان و ادبیات انگلیسی در کالج کریست چرچ، دانشگاه آکسفورد بود.
وی در 18 مارس 2020 در بیمارستان جان رادکلیف در آکسفورد درگذشت.

کتاب های کریستوفر باتلر

مدرنیسم


پسامدرنیسم