میشل اونفره

میشل اونفره

میشل اونفره، فیلسوف آنارشیست و آتئیست بزرگِ فرانسوی و شارحِ نیچه و اپیکور، متولد 1959 است

کتاب های میشل اونفره

نظریه ی دیکتاتوری