حجت الله جوانی

حجت الله جوانی

حجت الله جوانی متولد سال 1338، دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا می باشد. وی دارای دكتري (Ph.D) ادیان و عرفان دانشگاه اسلامی علیگره هند، كارشناسي ارشد ادیان و عرفان، دانشگاه تهران، و كارشناسي الهیات، گرایش ادیان و عرفان، دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های حجت الله جوانی

هندوئیسم و اسلام در هند