جین ریبنز مک کارتی

جین ریبنز مک کارتی

جین ریبنز مک کارتی مدرس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد است. او علاقه های دیرینه ای در جامعه شناسی خانواده، به ویژه در مورد روابط والدین و فرزندان دارد و تحقیقات وی شامل مادران و فرزندان آنها، والدین و زندگی خانوادگی جوانان 16-18 ساله بوده است. او در این زمینه ها، روش های کیفی، از جمله خودکار / بیوگرافی، و نظریه های عمومی و خصوصی به طور گسترده منتشر کرده است. آخرین کتاب او، به همراه روزالیند ادواردز و وال جیلیز، ساختن خانواده ها است: قصه های اخلاقی فرزندپروری و والدین گام بردار، جامعه شناسی پرس، 2003. او در حال حاضر مشغول بررسی ادبیات درباره ′ جوانان، سوگواری و از دست دادن ′ است.

کتاب های جین ریبنز مک کارتی