پیتر هریوت

پیتر هریوت

پیتر هریوت استاد (24 فوریه 1939) روانشناس سازمانی اهل انگلیس بود. وی از زمان بازنشستگی روانشناسی اجتماعی و سازمانی را در بنیادگرایی دینی اعمال کرده است ، زیرا خودش در یک خانواده اصولگرا پرورش یافته است. کتاب های اخیر او شامل بنیادگرایی دینی: جهانی ، محلی و شخصی (2008) است.

کتاب های پیتر هریوت

بنیادگرایی دینی