نعمت الله تقوی

نعمت الله تقوی

نعمت الله تقوی متولد سال 1321 ، استاد دانشگاه ، نویسنده و مترجم می باشد. مدرک کارشناسی در رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی را از دانشگاه تبریز و کارشناسی ارشد در رشتۀ جامعه‌شناسی را از دانشگاه تهران دریافت کرد. از ۱۳۵۸ عضو هیئت علمی در گروه جامعه‌شناسی دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی تبریز است. در ۱۳۸۰ پژوهشگر نمونۀ استان و در ۱۳۸۲ پژوهشگر نمونۀ استان و پژوهشگر نمونۀ دانشکده شد. او آثاری در زمینه‌های تألیف، ترجمه، تحقیق و مقاله دارد. آزادی و ضرورت؛ دیدگاه مردم‌شناسی؛ ملت‌های فقیر و ثروتمند؛ جهانی‌شدن و توسعۀ بنگاه‌های کوچک و متوسط از ترجمه‌های اویند.

کتاب های نعمت الله تقوی

مبانی جمعیت شناسی