مسعود رفیعی طالقانی

مسعود رفیعی طالقانی

مسعود رفیعی طالقانی متولد سال 1363، سردبیر روزنامه اقتصاد سرآمد، روزنامه همدلی، هفته نامه مشعل و هفته نامه مستقل می باشد.

کتاب های مسعود رفیعی طالقانی

یک مشت شعر نگفته