فرزان سجودی

فرزان سجودی

فرزان سجودی (متولد ۱۳۴۰، گلپایگان) زبان شناس و نشانه شناس ایرانی، دانشیار گروه نمایش دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران، رئیس سابق گروه نشانه شناسی هنر (تا ۱۳۸۷) در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران است.

کتاب های فرزان سجودی

تفسیر و پیش تفسیر


نشانه شناسی


نشانه شناسی کاربردی


نشانه شناسی تئاتر و درام


نظریه ادبی: مقدمات


نشانه شناسی فرهنگی


ابر ساختگرایی


صور خیال در نظریه جرجانی


نقد و قدرت


التفات در شعر معاصر فارسی


تاریخ مختصر هنر هند