غلامعلی پاشازاده

غلامعلی پاشازاده

غلامعلی پاشازاده متولد سال 1353، دانشيار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز می باشد. وی دارای دکتری و فوق لیسانس تاريخ ايران اسلامي از دانشگاه شهید بهشتی است. 

کتاب های غلامعلی پاشازاده

در جستجوی قانون