تورج اتابکی

تورج اتابکی

تورج اتابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند است

کتاب های تورج اتابکی

تاریخ فرودستان


ایران و جنگ جهانی اول


تجدد آمرانه


دولت و فرودستان


آذربایجان در ایران معاصر