معصومه اسمعیلی

معصومه اسمعیلی

معصومه اسمعیلی متولد سال 1340، عضو هیئت‌علمی و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن مشاوره ایران می باشد.

کتاب های معصومه اسمعیلی