تروور کورنوف

تروور کورنوف

تروور کورنوف (Trevor Curnow) خواننده فلسفه در کالج سنت مارتین، لنکستر است. وی همچنین در دانشگاه های لنکستر، دانشگاه آزاد، دانشگاه لنکاوی مرکزی و دانشگاه خارطوم فلسفه تدریس کرده است.

کتاب های تروور کورنوف

فلسفه برای همه