شادی نفیسی

شادی نفیسی

شادی نفیسی متولد سال 1344، دارای د کتری علوم قران و حدیث از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1381 می باشد. وی نویسنده و پژوهشگر حوزه دین و استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران است.

کتاب های شادی نفیسی

بر زورق نور