مریم درپر

مریم درپر

مریم درپر متولد سال 1348، مدیرگروه رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر و عضو هیات علمی می باشد.

کتاب های مریم درپر

روایت های کهن فارسی


سبک شناسی انتقادی