کریستوفر پیرسون

کریستوفر پیرسون

کریستوفر پیرسون استاد علوم سیاسی در دانشگاه ناتینگهام انگلیس و سردبیر مجله سیاست و روابط بین الملل انگلیس است. او نویسنده کتاب "فراتر از دولت رفاه" می بتشد.

کتاب های کریستوفر پیرسون

دولت رفاه