ترنس گوردون

ترنس گوردون

دابلیو. ترنس گوردون استاد دانشگاه دالاهو کانادا و مدرس نیمه وقت زبانشناسی در دانشگاه سنت ماری ، هالیفاکس است.

کتاب های ترنس گوردون

تاریخ و ساختار زبان


سوسور