الیویه مورن

الیویه مورن

اولیویه مورین دانشجوی دکترا در گروه علوم شناختی ، دانشگاه اروپای مرکزی ، بوداپست بود. وی فلسفه و علوم شناختی را در انستیتو ژان نیکود پاریس نزد دن اسپربر فرا گرفت. تمرکز کار وی بر مباحث نظری در انسان شناسی شناختی است. روشی که وی ترویج می کند شامل استفاده از آزمایش های طبیعی است که توسط فرهنگ شناسان یا مورخان مستند شده است تا علل تغییرات فرهنگی را کشف کند. وی این ابزار را در فرهنگ همسالان کودکان و تاریخ بصری به کار برده است. وی همچنین در بحث های پیرامون فلسفه علوم اجتماعی شرکت دارد. پایان نامه وی، انتقال فرهنگی: چگونه سنت ها زندگی می کنند و می میرند، به زبان فرانسه (2011) منتشر شده است.

کتاب های الیویه مورن