مارسیا ویلیامز

مارسیا ویلیامز

مارسیا ویلیامز (متولد: 8 آگوست 1945 ، انگلستان) کتابهای زیادی از کودکان، از جمله رومیان: خدایان، امپراطورها و دورمیس را نگاشته و تصویرگری کرده است. افسانه های یونان قصه هایی از شکسپیر؛ مصر باستان: قصه های خدایان و فرعون ها ؛ و دوست فیل و داستانهای دیگر از هند باستان.

کتاب های مارسیا ویلیامز

خانه ی ابر و هنر