تیه ری ماله ری

تیه ری ماله ری

تیه‌ری ماله‌ری فرانسوی، اقتصاددان و دستیار اجرای موسسه‌ی مانتلی باومتر متولد 1961 است.

کتاب های تیه ری ماله ری

کووید-19:باز تنظیم بزرگ