کاستاس اسپیرو

کاستاس اسپیرو

 کاستاس اسپیرو (Costas Spirou) معاون رئیس دانشگاه و معاون امور دانشگاهی در کالج جورجیا و دانشگاه ایالتی است ، جایی که وی استاد جامعه شناسی و مدیریت دولتی است.

کتاب های کاستاس اسپیرو

گردشگری شهری و تغییر شهری