یانکل فیالکوف

یانکل فیالکوف

 یانکل فیالکوف (Yankel Fijalkow) استاد علوم اجتماعی در مدرسه ملی معماری پاریس Val-de-Seine و محقق در مرکز تحقیقات روی زیستگاه (UMR LAVUE از CNRS) است. او روی تاریخ علوم اجتماعی شهری، سیاست های شهری و مسکن، اصیل سازی محله های قدیمی طبقه کارگر کار می کند.

کتاب های یانکل فیالکوف

جامعه شناسی شهر