جاناتان کاربکس

جاناتان کاربکس

جاناتان تاربکس (Jonathan Tarbox)، مدیر کارشناسی ارشد برنامه تجزیه و تحلیل رفتار کاربردی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، و همچنین مدیر تحقیقات در FirstSteps برای کودکان است.

کتاب های جاناتان کاربکس