ویوین نوریس

ویوین نوریس

دکتر ویوین نوریس یک مربی دارای مجوز Theraplay است و مدیر کلینیکی The Family Place و از نویسندگان کتاب "والدین با Theraplay: درک پیوست و چگونگی پرورش رابطه نزدیکتر با کودک خود" است.

کتاب های ویوین نوریس

فرزند پروری به شیوه تراپلی