بیانکاماریا فونتانا

بیانکاماریا فونتانا

بیانکاماریا فونتانا استاد دانشگاه است. او پس از تحصیل در رشته فلسفه در دانشگاه degli Studi در میلان و دکترای تاریخ در دانشگاه کمبریج (کالج کینگ) ، در سال 1992 به عنوان استاد دانشکده علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه لوزان منصوب شد. وی دارای کرسی تاریخ عقاید سیاسی می باشد.

کتاب های بیانکاماریا فونتانا

ابداع جمهوری مدرن