احمد صادقی اردستانی

احمد صادقی اردستانی

«احمد صادقی اردستانی»، در سال ۱۳۲۳ ق، در کچومثقال اردستان به دنیا آمد. وی در سال ۱۳۴۱ بعد از فراگرفتن مقدمات، برای ادامه تحصیل حوزوی وارد حوزه علمیه قم شد و از محضر بزرگان بهره وافی برد. 

کتاب های احمد صادقی اردستانی

سلمان فارسی