گوردانا فونتانا جیوستی

گوردانا فونتانا جیوستی

گوردانا فونتانا-جیوستی یک معمار ، نظریه پرداز و طراح شهری است که در زمینه ارتقا هنر و علوم انسانی برای محیط های شهری پایدار معاصر فعالیت می کند. 

کتاب های گوردانا فونتانا جیوستی

فوکو برای معماران