زهره روحی

زهره روحی

زهره روحی (متولد ۱۳۳۴) پژوهشگر حوزه انسا‌ن‌شناسی و نویسنده ایرانی است.

کتاب های زهره روحی