مرتضی اکبری

مرتضی اکبری

 دکتر مرتضی اکبری متولد سال 1362،  دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران است. وی دارای Ph.D ، دانشگاه تهران ، آموزش کشاورزی ۱۳۸۷ ← ۱۳۹۱، M.S ، دانشگاه تهران ، ترویج کشاورزی ۱۳۸۴ ← ۱۳۸۶، کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۰ ← ۱۳۸۴ است.

کتاب های مرتضی اکبری

تحلیل داده های کیفی


راهنمای روش های آمیخته


نوآوری و کارآفرینی


مدل های کسب و کار مجازی