فریدون سروری

فریدون سروری

فریدون سروری متولد سال 1350، مترجم و مربی غواصی می باشد.

کتاب های فریدون سروری

کاربرد علم فیزیک در غواصی