غلامرضا ذاکرصالحی

غلامرضا ذاکرصالحی

غلامرضا ذاکرصالحی متولد سال 1340؛ دارای دکترای حقوق اسلامی، دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد، حقوق اسلامی، دانشگاه تهران می باشد. وی دانشیار پایه ۳۳، گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی است.

کتاب های غلامرضا ذاکرصالحی