حاجی سفیدی

حاجی سفیدی

حاجی سفیدی متولد سال 1336، نویسنده ایرانی است.

کتاب های حاجی سفیدی

طنز مدیریتی