نظام بهرامی کمیل

نظام بهرامی کمیل

نظام بهرامی کمیل متول سال 1350، جامعه شناس و منتقد فرهنگی و نویسنده کتاب‌هایی چون «گونه شناسی روشنفکران ایرانی»، «نام باوری»، «نظریه رسانه‌ها: جامعه شناسی ارتباطات»، «حوزه‌های جامعه شناسی»، «بینش‌ها و نظریه‌های جامعه شناسی»، «بررسی نسبت فرهنگ با تغییرات جمعیتی» و… می باشد.

کتاب های نظام بهرامی کمیل

توتالیتاریسم فرهنگی