جیمز آر مارتل

جیمز آر مارتل

جیمز مارتل استاد علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو است. او نویسنده کتاب خشونت الهی؛ والتر بنیامین و اسکاتولوژی حاکمیت (Routledge ، 2011) ، The One and است.

کتاب های جیمز آر مارتل

خشونت الهی