آنی بیکر

آنی بیکر

آنی بیکر نمایش نامه نویس آمریکایی که برای نمایشنامه تلنگر جایزه پولیتزر نمایشنامه نویسی سال ۲۰۱۴ را از آن خود کرد

کتاب های آنی بیکر

دایره، بازتاب، تغییر شکل


جان