اولا روسلینگ

اولا روسلینگ

اولا روسلینگ، مختصص آمار اهل سوئد و پسر هنس روسلینگ است و یکی از اعضای هیئت مدیره ی نهاد Gapminder به شمار می آید. او در زمینه ی بهبود شرایط زندگی در سراسر جهان فعالیت می کند.

کتاب های اولا روسلینگ

واقع نگری