آنا روسلینگ

آنا روسلینگ

آنا روسلینگ، طراح سوئدی است که به همراه همسرش، اولا روسلینگ، در زمینه ی ساخت نرم افزارهای آماری فعالیت می کند.

کتاب های آنا روسلینگ

واقع نگری