شاهین احمدی

شاهین احمدی

شاهین احمدی مترجم ایرانی متولد سال 1364 می باشد.

کتاب های شاهین احمدی

سرمایه گذار رفتاری


۵۰ مدل تصمیم گیری برتر