ایمن فواد سید

ایمن فواد سید

ايمن فؤاد سيد، نویسنده و مورخ مصری متولد 1949 است.

کتاب های ایمن فواد سید

دولت فاطمیان در مصر