عباس توکلی

عباس توکلی

عباس توکلی مترجم ایرانی است که آثاری مانند ثبات افیون کسب و کارها را ترجمه کرده است.

کتاب های عباس توکلی