آنست لی

آنست لی

آنست لی دروغگو است! نمی توانید به چیزی که او می نویسد اعتماد کنید. او اصرار دارد که داستانهایش درست است. و آنها کاملا نیستند! سپس دوباره، من می توانم آنست لی باشم، این بدان معنی است که من دروغ می گویم و داستان های من درست هستند. حقیقت چیست؟ هیچ نظری ندارم. صادقانه.

کتاب های آنست لی