لوسیندا موشر

لوسیندا موشر

لوسیندا موشرمتولد سال 1947 می باشد. گزارشگر سمینار ساختمان های ساختمانی و مجری هفت جلد قبلی است که توسط این گفت و گو تولید شده است. همزمان، وی همکار دانشکده حوزه علمیه هارتفورد در مطالعات بین ادیان و وابسته مرکز مکدونالد برای مطالعه اسلام و روابط مسیحیان و مسلمانان است. لوسیندا آلن موشر کتاب خوبی نوشت که می تواند به مردم کمک کند  اهمیت آنچه در روابط بین مذهبی است را درک کنند.

کتاب های لوسیندا موشر

نوبت صلح و عنایت