ریچارد فیلدز

ریچارد فیلدز

نویسنده اهل آمریکا و استاد دانشگاه می باشد. ایشان در زمینه های تاثیر عوامل زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی در گرایش به اعتیاد و نیز پیامدهای روانی، اقتصادی و عصب شناختی آن در زندگی به تحقیق پرداخته اند.

کتاب های ریچارد فیلدز

اعتیاد در یک نگاه