محمدرضا دلوی

محمدرضا دلوی

محمدرضا دلوی متولد سال 1349، نویسنده ایرانی می باشد.

کتاب های محمدرضا دلوی

روابط فرد و سازمان


مدیریت کسب و کار نوین


بازاریابی نوگرا