یاسمن طالبی

یاسمن طالبی

یاسمن طالبی مترجم ایرانی متولد 1373 می باشد. حوزه فعالیت ایشان فلسفه، تاتر، ادبیات و علوم انسانی می باشد.

کتاب های یاسمن طالبی

خانم اینگر اهل استرت