پیرحسین کولیوند

پیرحسین کولیوند

پیرحسین کولیوند متولد سال 1350، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور می باشد.

کتاب های پیرحسین کولیوند

خودکارآمدی