کارل سیمز

کارل سیمز

کارل سیمز نویسنده، فیلسوف انگلیسی استاد فلسفه‌ی دانشگاه لیورپول است.

کتاب های کارل سیمز

پل ریکور