اکبر صادقی

اکبر صادقی

اکبر صادقی نویسنده ایرانی متولد 1364 شهر اردبیل می باشد. ایشان در زمینه نمایشنامه نویسی در جشنواره های کشوری برگزیده شده است.

کتاب های اکبر صادقی