پائولین هال

پائولین هال

پائولین هال (Pauline Hall) (1924 - 2015) موسیقی دان و نویسنده آمریکایی بوده است.

کتاب های پائولین هال